Sizin En Hayırlınız Kur'ân-ı
Öğrenen ve Öğreteninizdir. (Hadis)
İlahi Dinle

ÖNEMLİDİR - LÜTFEN OKUYUNUZ
Selamlar ben Ferdi Korkmaz, Allah'ın selamı, rahmeti ve bereketi üzerinize olsun. Herkesin Arapça öğrenmesi mümkün olmadığından çoğunlukla sureler Türkçe yazılıştan ezberlenmektedir. Bu da bir çok yanlış okumaya sebep olmaktadır. Surelerin Türkçe yazılışlarını Türkçeye en yakın olabilecek şekilde çevirmeye çalıştım. Lütfen her harf nasıl yazıldıysa yazıldığı gibi okumaya özen gösteriniz. Türkçe yazılıştan okurken ses ile takip ederek okumaya çalışırsanız daha doğru şekilde öğrenmiş olursunuz.
Bu videoyu hazırlarken çok fazla ayrıntıya dikkat ederek hazırladım. Bu videoyu lütfen paylaşın. Eşiniz ve çocuğunuza izletin yanlışları var ise düzeltmesine vesile olmuş olun. Mutlaka herkesin yanlış okuduğu bir yer vardır. Kendinizi bu video sayesinde test etmiş olun.
Tekrardan Allah'ın selamı, rahmeti ve bereketi üzerinize olsun. Teşekkürler...

Hüvallahüllezi

"Hüvallahüllezi" Haşr Suresinin son üç ayetidir. Her sabah ve akşam okuyun şeklinde rivayetler vardır. Hüvallahullezi ülkemizde gelenek olarak her sabah ve akşam namazı ardından okunmaktadır. Kim bu ayetleri okursa Yüce Allah yetmiş bin meleği salavat ve istiğfar etmek üzere görevlendirir. O kişi o gün vefat ederse şehit olarak ölür.

Hüvallahüllezi okumaya başlamadan evvel 3 kez "Eûzu billahis-semî’il alîmi mineşşeytânirracîm" diyerek okumaya başlamak gerektiği Peygamberimizden rivayet edilmiştir.

Hüvallahüllezi okunuşu:

Eûzu billahis-semî’il alîmi mineşşeytânirracîm (3 kez)
Bismillahirrahmanirrahim

 1. Hûvallâhullezî lâ ilahe illâ hû, âlimul gaybi veşşehâdeh hûverrahmânûrrahîm.
 2. Hûvallâhullezî lâ ilahe illâ hû, el melikûl kuddûsus selâmul mû’minûl mûheyminul azizul cebbârul mûtekebbir subhânellâhi amma yûşrikûn.
 3. Hûvallâhul hâlikul bâriûl musavviru lehûl esmâûl hûsnâ, yûsebbihu lehû mâ fis semâvâti vel ard, ve hûvel azizul hakim.

Hüvallahüllezi Dinle

Hüvallahüllezi Dinle: AbdulBaset AbdulSamad

Hüvallahüllezi Dinle: Mishari Rashid al-Afasy

Hüvallahüllezi (Hüvellezi) anlamı

 1. O, kendisinden başka hiçbir ilâh olmayan Allah’tır. Gaybı da, görünen âlemi de bilendir. O, Rahmân’dır, Rahîm’dir.
 2. O, kendisinden başka hiçbir ilâh bulunmayan Allah’tır. O, mülkün gerçek sahibi, kutsal (her türlü eksiklikten uzak), barış ve esenliğin kaynağı, güvenlik veren, gözetip koruyan, mutlak güç sahibi, düzeltip ıslah eden ve dilediğini yaptıran ve büyüklükte eşsiz olan Allah’tır. Allah, onların ortak koştuklarından uzaktır.
 3. O, yaratan, yoktan var eden, şekil veren Allah’tır. Güzel isimler O’nundur. Göklerdeki ve yerdeki her şey O’nu tesbih eder. O, mutlak güç sahibidir, hüküm ve hikmet sahibidir.

Hüvallahüllezi Arapça okunuşu:

Hüvallahüllezi

Not: Rivayetlerde "Haşr suresinin son ayetlerini okuyun" şeklinde geçtiği için, farklı görüşler öne sürülmüştür. Haşr suresinin son 3 ayetinin okunması yönünde bilgiler mevcuttur. Çoğunluğun görüşü bu yöndedir. Son 4. ve 6. ayeti şeklinde görüşlerde vardır. Son 5 ayeti okuyanlarda bulunmaktadır. Biz son 5 ayeti yani La Yestevi ile başlayan ayetten başlayarak veriyoruz.

La Yestevi (20. ayet) ve Lev Enzelna (21. ayet) okunuşu

Bismillahirrahmanirrahim

 1. Lâ yestevî ashâbun nâri ve ashâbul cenne, ashâbul cenneti humul fâizûn.
 2. Lev enzelnâ hâzel kur’âne alâ cebelin le reeytehu hâşian mutesaddian min haşyetillâh, ve tilkel emsâlu nadribuhâ lin nâsi leallehum yetefekkerûn.
 3. Hûvallâhullezî lâ ilahe illâ hû, âlimul gaybi veşşehâdeh hûverrahmânûrrahîm.
 4. Hûvallâhullezî lâ ilahe illâ hû, el melikûl kuddûsus selâmul mû’minûl mûheyminul azizul cebbârul mûtekebbir subhânellâhi amma yûşrikûn.
 5. Hûvallâhul hâlikul bâriûl musavviru lehûl esmâûl hûsnâ, yûsebbihu lehû mâ fis semâvâti vel ard, ve hûvel azizul hakim.

La Yestevi, Lev Enzelna, Hüvallahullezi - Haşr Suresi 20-24

La Yestevi (20. ayet) ve Lev Enzelna (21. ayet) anlamı

 1. Cehennemliklerle cennetlikler bir olmaz. Cennetlikler kurtuluşa erenlerin ta kendileridir.
 2. Eğer biz, bu Kur’an’ı bir dağa indirseydik, elbette sen onu Allah korkusundan başını eğerek parça parça olmuş görürdün. İşte misaller! Biz onları insanlara düşünsünler diye veriyoruz.
 3. O, kendisinden başka hiçbir ilâh olmayan Allah’tır. Gaybı da, görünen âlemi de bilendir. O, Rahmân’dır, Rahîm’dir.
 4. O, kendisinden başka hiçbir ilâh bulunmayan Allah’tır. O, mülkün gerçek sahibi, kutsal (her türlü eksiklikten uzak), barış ve esenliğin kaynağı, güvenlik veren, gözetip koruyan, mutlak güç sahibi, düzeltip ıslah eden ve dilediğini yaptıran ve büyüklükte eşsiz olan Allah’tır. Allah, onların ortak koştuklarından uzaktır.
 5. O, yaratan, yoktan var eden, şekil veren Allah’tır. Güzel isimler O’nundur. Göklerdeki ve yerdeki her şey O’nu tesbih eder. O, mutlak güç sahibidir, hüküm ve hikmet sahibidir.

Hüvallahüllezi fazileti:

Bazı rivayetlerde bu ayetlerle ilgili şöyle buyrulmuştur.

"Yüce Allah bu ayetleri okuyan kimsenin cennete girmesini vacip kılar."

"Haşr suresinin sonunu okuyan kimsenin geçmiş ve gelecek günahları affolunur"

"Gündüz veya gece kim bu ayetleri okuyup sonra da o gün veya o gece ölürse Allah ona Cenneti vacib kılar."

Yine Haşr süresinin sonunda Allah’ın İsmi Azam’larının geçtiği konusunda rivayetlerle olduğu söylenmektedir.

Hüvallahüllezi de geçen Allah’ın isimlerinin bir kaçının detaylı açıklaması:

Allah: Bu ism-i şerif, Cenâb-ı Hakk’ın has ismidir. Bu itibarla diğer isimlerin ifade ettiği bütün güzel vasıfları ve İlâhî sıfatları içine alır.

Er-Rahmân: Ezel’de bütün yaratılmışlar hakkında hayır ve rahmet irade buyuran; Sevdiğini, sevmediğini ayırt etmeyerek bütün mahlûkatını sayısız nimetlere garkeden. Hayatları için lüzumlu olan bütün rızkları veren..."

Er-Rahim: Pek ziyade merhamet edici; verdiği nimetleri iyi kullananları daha büyük ve ebedî nimetler vermek suretiyle mükâfatlandırıcı...
Rahmân ism-i şerîfinden Allah Teâlâ’nın ezelde bütün mahlûkatı için hayır ve rahmet irade buyurduğu anlaşılır. Rahîm ism-i şerîfi ise, mahlûkatı arasında irade sahipleri, hususan mü’minler için rahmet-i İlâhiyyenin tecellisini ifade eder."

El-Melik: Bütün mahlûkatın hakikî sâhibi ve mutlak hükümdârı...
Allah’ın, ne zâtında ve ne de sıfatında hiçbir varlığa ihtiyacı yoktur. Bilâkis her şey zâtında, sıfâtında, varlığında ve varlığının devamında O’na muhtaçtır. Bütün kâinatın hakikî sâhibi, mutlak hükümdârıdır."

El-Kuddus:Hatâdan, gafletten, aczden ve her türlü eksiklikten çok uzak ve pek temiz...
Allah, hissin idrâk ettiği, hayâlin tasavvur ettiği, vehmin tahayyül ettiği, fikrin tasarladığı her vasıftan münezzeh ve müberradır. O hatadan, gafletten, acizden ve her türlü eksiklikten çok uzak ve pek temiz olandır. Bu bakımdan her türlü takdîse lâyıktır. İnsan su’-i ihtiyârı karışmadığı müddetçe kâinatta fıtrî olarak bulunan umumî temizlik hakikati de, Cenâb-ı Hakk’ın KUDDÛS isminin tecellîsidir."

Es-Selâm: Her çeşit ârıza ve hâdiselerden sâlim kalan; Her türlü tehlikelerden kullarını selâmete çıkaran; Cennet’teki bahtiyar kullarına selâm eden...
Bu ism-i şerif, Kuddûs ismi ile yakın bir mânâ ifade etmekte ise de Selâm ismi, daha ziyade istikbale aittir. Yani, Cenâb-ı Hakk’ın gerek zâtı, gerek sıfatı ileride en ufak bir tegayyüre, bir değişikliğe, bir za’fa uğramaktan münezzehtir. O, ezelde nasılsa ebedde de öyledir."

El-Mumin: Gönüllerde îman ışığı yakan, uyandıran; Kendine sığınanlara aman verip onları koruyan, rahatlandıran...
Allah Teâlâ, kalblere îman ve hidâyet bağışlayarak oralardan şübhe ve tereddüdleri kaldırmıştır. Kendine sığınanlara aman verip korumuş, emniyetle rahatlandırmıştır."

El-Müheymin: Gözetici ve koruyucu...
Allah, yarattığı mahlûkatının amellerini, rızklarını, ecellerini bilip muhafaza eder. Bütün varlığı görüp gözeten, yetiştirip varacağı noktaya ulaştıran ancak O’dur. Hiçbir zerre, hiçbir lâhza, Onun bu lûtuf ve âtıfetinden boş değildir."

El-Azîz: Mağlûb edilmesi mümkün olmayan galib.
Bu ism-i şerîf, kuvvet ve galebe mânâsına gelen İZZET kökünden gelir. Allah Teâlâ mutlak sûrette kuvvet ve galebe sâhibidir. İzzet sıfatı, Kur’an’da birçok yerlerde azab âyetleri bahsinde gelmiştir. Fakat bu ism-i şerîfin yine birçok defa Hakîm ism-i şerîfi ile birleştiği görülür. Bunun mânası: Allah Teâlâ’nın kudreti galibdir, fakat hikmeti ile kötülerin cezasını te’hir eder, kötülük edip durmakta olan insanları cezalandırmakta acele etmez, demektir."

El-Cebbâr: Kırılanları onaran, eksikleri tamamlayan; Dilediğini zorla yaptırmaya muktedir olan...
Bu ism-i şerif cebir maddesindendir. Cebir, "kırık kemiği sarıp bitiştirmek, eksiği bütünlemek" mânasına geldiği gibi, "icbar etmek", yani, "zorla iş gördürmek" mânasına da gelir. Bu mânaya göre Allah Teâlâ Cebbâr’dır. Yani, kırılanları onarır, eksikleri tamamlar, her türlü perişanlıkları düzeltir, yoluna kor. Cebbâr’ın ikinci mânasına göre de; Allah Teâlâ kâinatın her noktasında ve her şey üzerinde dilediğini yaptırmağa muktedirdir. Hüküm ve iradesine karşı gelinmek ihtimali yoktur."

El-Mütekebbir: Her şeyde ve her hâdisede büyüklüğünü gösteren...
Büyüklük ve ululuk, ancak Allah’a mahsustur, varlığı ile yokluğu Allah’ın bir tek emrine ve iradesine bağlı bulunan kâinattan hiçbir mevcut, bu sıfatı takınamaz.

El-Hâlık: Herşey’in varlığını ve varlığı boyunca görüp geçireceği halleri hâdiseleri tayin ve tesbit eden ve ona göre yaratan, yoktan vâr eden...
Bu ism-i şerîfin mânasında iki husus vardır: 1. Bir şey’in nasıl olacağını tayin ve takdir etmek, 2. O takdire uygun olarak o şey’i îcad etmek."

El-Bari:Eşyayı ve her şey’in âzâ ve cihazlarını birbirine uygun bir halde yaratan...
Her şey’in vücudu mütenasib, yani, âzası, hayat cihazları ve aslî unsurları keyfiyet ve kemmiyet bakımından birbirine münasib olarak yaratıldığı gibi, hizmeti ve faydası da umumî âhenge uygun yaratılmıştır."

El-Musavvir: Tasvîr eden, herşey’e bir şekil ve hususiyet veren...
Allah Teâlâ herşey’e bir sûret, bir özellik vermiştir. Herşey’in kendisine göre şekli, dıştan görünüşü vardır ki, başkalarına benzemez. Meselâ: İnsanlar arasında tamamiyle birbirinin aynı iki insan yoktur. Bundan daha garibi, parmak uçlarındaki çizgilerdir. Bu çizgiler, insanların sayısı kadar değişik gidiyor ve hiçbiri ötekine uymuyor. Şu halde insanın hiç taklit olunamayacak imzası, bastığı parmak izidir. İşte bunlar, Allah Teâlâ’nın MUSAVVİR isminin tecellîleridir."

El-Hakîm: Bütün işleri hikmetli...
Allah Hakîm’dir. Faydasız, boş ve tesadüfî bir işi yoktur. Her emir ve filinin her yönüyle sonsuz fayda ve maslahatları vardır. Her yarattığı mahlûk, her yaptığı iş bütün kâinat nizamı ile alâkalıdır. Kâinatın umumî nizamı ile tenâkuz teşkil eden hiçbir hâdise, bir mahlûk, bir iş yoktur."

Ayetel Kürsi Dinle

Felak Nas, Felak Suresi, Nas Suresi - **YENİ**

En sevilen ve en beğenilen ilahileri paylaşmaya devam ediyoruz. İlahi serimizin ilki olan ilahi dinle - veysel karani ilahisi şimdi yayında... Aynı videonun versiyonu olan veysel karani ilahi v2 yeni versiyonu da Yotube'da yayında!


Acaba sırf dünya için mi yaratılmışsın ki...

Acaba sırf dünya için mi yaratılmışsın ki, bütün vaktini ona sarfediyorsun?

Acaba sırf dünya için mi yaratılmışsın ki...

Ölümü Güzelleştiren Peygamber S.A.V.

Ölümü Güzelleştiren Peygamber S.A.V. Ona komşu olmayı ümit etmek ölmek midir? Yeniden doğmak mıdır?

Ölümü Güzelleştiren Peygamber S.A.V.

Ölü toprak onlar için bir delildir

Yasin 33. ayette Yüce Allah şöyle buyuruyor "Ölü toprak onlar için bir delildir. Biz, onu diriltir ve ondan taneler çıkarırız da onlardan yerler." Ölü toprak hiç bir işe yaramıyor gibi görünüyor. Fakat...

Ölü toprak onlar için bir delildir


Bu sayfayı paylaşarak bize destek olur musunuz?

TwetlePaylaşPinterestRedditTumblrLinkedin

İlginizi çekebilir


İletişim - Künye

© 2008 - 2021 Kur'an Sitesi (Ferdi Korkmaz) kişisel blog sitesidir. Tüm Hakları Saklıdır.